Nabór

 • zapraszamy na pierwszy bezpłatny trening
 • w celu zapisania dziecka dzieci do Akademii Sportu „Bergovia” prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line. Jest to niezbędne dla celów ubezpieczenia, a także informuje dla nas i trenera o chęci udziału dziecka w próbnych zajęciach.
 • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego umożliwia odbycie jednego darmowego treningu w Akademii Sportu „Bergovia” na wybranych zajęciach. Zdając sobie sprawę, że pierwszy trening w nowym otoczeniu może być dużym przeżyciem dla dziecka, nasi trenerzy zaopiekują się nim ze szczególną troską oraz z uśmiechem wprowadzą do grupy ćwiczących. Podczas rozmowy z opiekunem podzielą się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami dla dobra dziecka pod kątem już dalszego udziału w zajęciach akademii.
 • wypełnienie formularza on-line nie zwalnia z obowiązku dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych w przypadku chęci kontynuowania zajęć w naszej Akademii.
 • docelowo (po stworzeniu grup), na zajęciach będzie obowiązywał zestaw sprzętowy Akademii dedykowany do danej dyscypliny.
 • jeśli podjęliście decyzję o udziale dziecka w zajęciach sportowych w Akademii Sportu „Bergovia”, zachęcamy do pobrania, wypełnienia oraz dostarczenia nam wypełnionych dokumentów rejestrowych. Wypełnione i wydrukowane dokumenty należy przynieść na najbliższe zajęcia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Akademii Sportu Bergovia w celach: komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Zapoznałem się z warunkami zgłoszenia.

 

Wyślij

Regulamin

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Definicje terminów użytych w Regulaminie:

 1. Organizator – Akademia Sportu „Bergovia” powołana przez Fundację Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Ogrody 19E/67, Regon: 367330210, NIP: 9532713165, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679014.
 2. zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora;
 3. Uczestnik – dziecko zgłoszone przez Opiekuna prawnego biorące udział w zajęciach;
 4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka.

§ 2

Każdy Uczestnik Akademii Sportu „Bergovia”, zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojej Akademii, w szczególności przez działania i postawy zgodne z misją i Statutem Fundacji oraz etyką sportową i zasadami fair-play.

§ 3

Warunkami przynależności do Akademii są:

 1. Złożenie deklaracji członkowskiej wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem o braku przeciwskazań lekarskich do udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Organizatora.
 2. Zezwolenie Opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.
 3. Opłacenie składek abonamentowych (członkowskich).
 4. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja i przestrzeganie jego postanowień.
 5. Proces zapisu dziecka na wybrane zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.bergovia.pl, wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz dokonanie miesięcznej lub kwartalnej  opłaty abonamentowej.
 6. Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia Fundacji Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia” zostają ustalone w deklaracji członkowskiej zawartej między Organizatorem a Opiekunem.

ROZDZIAŁ 2

SZKOLENIE, ORGANIZACJA ZAJĘĆ i BEZPIECZEŃSTWO

§ 1

 1. Zajęcia sportowe trwają około 60 minut i odbywają się wyłącznie w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia danego roku kalendarzowego.
 2. Zajęcia odbywają się na salach i obiektach sportowych wynajętych przez Organizatora w okresie jesień/zima, a także na obiektach na wolnym powietrzu w miejscach wskazanych przez Organizatora.
 3. Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć ustala i komunikuje Organizator.
 4. Organizator zapewnia przybory i przyrządy do realizacji zajęć szkoleniowych.
 5. Organizator zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną w deklaracji członkowskiej częstotliwością, dochowując przy tym należytej staranności.
 6. Wypadek losowy lub siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie poinformowany przez Organizatora sms-em i/lub drogą mailową.
 7. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 6. Organizator nie zwraca składki lub części składki, natomiast Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez Organizatora (przy czym może to być również inny dzień tygodnia niż dni wcześniej zapisane w harmonogramie zajęć oraz inna forma zajęć i miejsce).

§ 2

 1. Zajęcia sportowe w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni Opiekunowie (chyba, że zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych).
 2. Nadzór nad realizacją zajęć sprawuje trener lub instruktor.
 3. Uczestnicy zajęć są objęci ubezpieczeniem przez Organizatora na podstawie ubezpieczenia NW. Opieka ubezpieczeniowa działa już od pierwszych zajęć dziecka.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe utracone w czasie zajęć, dlatego posiadanie przez Uczestników takich przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

ROZDZIAŁ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW AKADEMII

§ 1

Uczestnik Akademii ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w szkoleniu i podnoszenia umiejętności poprzez udział w zajęciach.
 2. Udziału w organizowanych przez Akademię zajęciach i zawodach sportowych.
 3. Udziału w obozach sportowych i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Akademię.
 4. Korzystania ze sprzętu sportowego Akademii.
 5. Nagradzania za rzetelne i wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków, osiągnięte postępy w szkoleniu oraz sukcesy w zawodach sportowych.
 6. Zgłaszania swoich problemów, a trener lub instruktor ma obowiązek uczynić wszystko, co możliwe, by udzielić pomocy.

§ 2

Obowiązki Uczestnika Akademii Sportu „Bergovia”:

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad sportowej rywalizacji.
 1. Uczestnik Akademii zobowiązuje się godnie reprezentować jej barwy, zarówno w trakcie zajęć sportowych, jak i w życiu codziennym.
 2. Każdy Uczestnik zajęć jest zobowiązany do zakupu startowego pakietu sprzętowego dostępnego dla wybranej grupy zajęć (dyscyplin), w którym tylko i wyłącznie może brać udział w zajęciach (koszulka, spodenki, getry, opcjonalnie dres, w badmintonie – rakietka). Obuwie oraz skarpetki na zajęcia każdy Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie.
 3. Uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 4. Każdy Uczestnik ma obowiązek systematycznego, punktualnego, rzetelnego i sumiennego uczestniczenia w zajęciach, z wyjątkiem przyczyn losowych lub chorobowych usprawiedliwionych u trenera lub instruktora.
 5. Uczestnik zobowiązany jest stawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu właściwego przygotowania się do zajęć.
 6. Wejście na obiekty sportowe jest dozwolone jedynie w obecności trenera lub instruktora po uprzednim wyrażeniu na to zgody prowadzącego.
 7. Uczestnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków, dopalaczy i innych używek.
 8. Na terenie obiektów sportowych, gdzie prowadzone są zajęcia, zakazuje się:
 1. wprowadzania zwierząt;
 2. przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu wszelkiego rodzaju środków odurzających;
 3. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone do korzystania;
 4. spożywania posiłków.
 1. Podczas zajęć Uczestnik zobowiązany jest do:
 1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 2. kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek (obowiązek ten dotyczy także zachowania się w szkole i poza szkołą, na zawodach sportowych i obozach);
 3. wykonywania poleceń wydanych przez trenera lub instruktora oraz nie opuszczania miejsca zajęć bez jego zgody;
 4. informowanie trenera lub instruktora o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach i kontuzjach;
 5. posiadanie odpowiedniego stroju treningowego;
 6.   zgłaszania osobiście wszelkich problemów trenerowi lub instruktorowi.
 1. Każdy Uczestnik Akademii powinien:
 1. dbać o pozytywną i koleżeńską atmosferę w zespole;
 2. szanować kolegów z zespołu, trenerów i instruktorów, pracowników Akademii, a także boiskowych rywali oraz sędziów;
 3. dbać o sprawność fizyczną i rozwój intelektualny oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia;
 4. dbać o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich;
 5. dążyć do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych;
 6.   uczestniczyć w turniejach, zawodach, do których został wyznaczony przez trenerów lub instruktorów;
 7. w ramach swoich możliwości pomagać innym Uczestnikom Akademii;
 8. dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w nauce;
 9.   systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie.

ROZDZIAŁ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW

§ 1

Każdy Opiekun dziecka uczęszczającego na zajęcia w Akademii Sportu „Bergovia”:

 1. Zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Akademii Sportu „Bergovia” i przestrzegać jego postanowień. Zgłoszenie dziecka na wybrane zajęcia Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie i stosowanie się do jego ustaleń.
 2. Zobowiązuje się do terminowego opłacania składek abonamentowych do 5-go dnia każdego miesiąca.  W przypadku braku dokonania opłaty we wskazanym terminie, Uczestnik może zostać zawieszony w prawach członka Akademii (zakaz udziału w treningach i meczach do czasu uregulowania zaległości). Wysokość oraz zasady opłat abonamentowych ustalone zostają w Deklaracji Członkowskiej) zawartej między Fundacją Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia” a Opiekunem.
 3. Zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora lub trenera o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do uczestnictwa dziecka w zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach sportowych. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do zajęć z powodu stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez zespół szkoleniowy schorzeń lub kontuzji. Zwrot opłaty abonamentowej wówczas nie przysługuje.
 4. Opiekun może zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach w dowolnym momencie. Rezygnacja z udziału w zajęciach powinna zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na e-mail Organizatora. Rezygnacja prowadzi do natychmiastowego rozwiązania umowy. Rezygnacja z uczestnictwa dziecka w części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej miesięcznej opłaty abonamentowej za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
 5. Akceptując zapisy niniejszego Regulaminu wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez ograniczenia w czasie, miejscu oraz w liczbie egzemplarzy przez Organizatora lub jego partnerów i sponsorów wizerunku Uczestnika lub wizerunku Opiekuna prawnego przedstawionego na fotografiach lub filmach wykonanych w czasie zajęć, treningów, wyjazdów, meczy i innych imprez organizowanych przez Organizatora w celach szkoleniowych i promocyjnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym publikacjach prasowych, w Internecie, materiałach promocyjnych. W przypadku braku zgody Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

§ 2

 1. Na obiektach sportowych przebywają wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach, czyli prowadzący zajęcia oraz Uczestnicy zajęć. Opiekunowie nie przebywają na sali gimnastycznej ani na korytarzu szkolnym podczas zajęć.
 2. Podczas zajęć Opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 3. Podczas meczów, turniejów lub zawodów sportowych Opiekunowie, kibice i osoby towarzyszące powinny przebywać na trybunach obiektu, gdzie odbywają się zawody sportowe.
 4. Wstęp do szatni i na płytę boiska mają tylko Uczestnicy Akademii, trenerzy i instruktorzy oraz pracownicy Organizatora.
 5. W celu zapewnienia komfortu psychicznego Uczestników, Opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi podczas zajęć i zawodów sportowych, ponieważ wpływa ich to na dekoncentrację.
 6. Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenerów i instruktorów Akademii, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami  i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera (instruktora) prowadzącego lub przedstawiciela Organizatora.
 7. W czasie turniejów lub zawodów sportowych Opiekunowie winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

ROZDZIAŁ 5

ZAWODY I OBOZY SPORTOWE

§ 1

 1. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych Akademia może organizować obozy szkoleniowe, w których uczestnictwo nie jest obowiązkowe.
 2. Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Akademii w porozumieniu z trenerami i rodzicami (Opiekunami prawnymi).
 3. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo Regulaminu Akademii opłata za udział nie jest zwracana, a Opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

§ 2

 1. Decyzja o powołaniu Uczestnika na zawody należy wyłącznie do trenera.
 2. Powołanie na zawody otrzymuje Uczestnik, który spełnia następujące kryteria:
 1. systematycznie uczęszcza na treningi;
 2. wykazuje zaangażowanie podczas treningów;
 3. w zachowaniu zawodnika nie obserwuje się niewłaściwego stosunku do innych zawodników i trenerów;
 4. nie zalega z opłacaniem składek członkowskich.
 1. Każdy Uczestnik powołany na zawody sportowe jako reprezentant Akademii, powinien uczestniczyć w zawodach (ale nie jest to wymóg).
 2. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestniczenie w zawodach, Uczestnik ma obowiązek poinformowania trenera lub kierownictwo Akademii o swojej nieobecności najpóźniej do 24 h.
 3. Uczestnik może nie zostać powołany przez trenera na zawody z następujących powodów:
 1. za niesportowe zachowanie;
 2. na wniosek rodziców;
 3. w przypadku stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez zespół szkoleniowy  schorzeń lub kontuzji.
 1. Uczestnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju klubowym Akademii.
 2. Wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera lub Organizatora.

§ 3

 1. W miarę posiadanych przez Akademią środków finansowych przewiduje się dofinansowanie do zawodów i obozów.
 2. W zależności od posiadanych środków finansowych Akademia może organizować wycieczki rekreacyjno-sportowe, treningi specjalistyczne, wykłady i prelekcje.

ROZDZIAŁ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

 1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna, Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Każdy z Opiekunów ma prawo do wglądu do swoich danych i danych uczestnika oraz ma prawo do ich poprawiania.
 3. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów są przetwarzane przez Organizatora zajęć (Fundacja Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia”) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu identyfikacji Uczestnika zajęć.
 4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
 6. Opiekun Uczestnika zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Wszystkie pozostałe sprawy, które nie są ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. O ewentualnych zmianach w niniejszym Regulaminie Opiekunowie zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez stronę www.bergovia.pl lub drogą mailową.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 maja 2018 roku.